Core Network-Tx West, Telephone Directory  

Sr No Sub-Region Division Station/Unit Designation Name   Telephone No. Fax No E-Mail ID
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CGM/Circle   Office Mumbai
1 Circle Office Mumbai CGM Office CGM Shri Rohit Sharma 022 - 26611566 26611588 cgm_cntxw@bsnl.co.in
2 Circle Office Mumbai CGM Office PS to CGM Shri H.N. Gajakosh 022 - 26611900   hngajakosh@bsnl.co.in
3 Circle Office Mumbai GM Office GM HQ   Shri. Prasant V.Takalikar 022 - 26610011 26610022 gm.tp.hq.wtp@gmail.com
4 Circle Office Mumbai GM Office PS to GM Hebbar Saraswati Anil 022 - 26610011   saraswati@bsnl.co.in
3 Circle Office Mumbai GM Office GM HQ   Shri. Nitin S. Rokade      
4 Circle Office Mumbai GM Office PS to GM Smt. Suma Jogadia      
5 Circle Office Mumbai Admn DGM (Admn) Shri Ashok B. Katakdhond 022-26611470 26601310 dgmadmnwtr@gmail.com   abkatakdhond@bsnl.co.in
6 Circle Office Mumbai Admn PA to DGM (Admn) Smt. Sindhu R. Pillai 022 - 26611777   sindhuravikumar72@gmail.com
7 Circle Office Mumbai Admn AGM (Admn) Shri S. Sateesh 022 - 26611620   ssatheesh.dev@gmail.com
8 Circle Office Mumbai Admn SDE (Admn-I) Shri Shirish Uddhav Tembhare     meshirish@bsnl.co.in   /   tembhare.shirish@gmail.com
9 Circle Office Mumbai Admn SDE (Admn-II) Shri. Pranav Sarnaik 022 - 26609633   sdestaffwtp@gmail.com
10 Circle Office Mumbai Admn JTO (Admn) Shri Nitish Sharma     nitish.eec49@gmail.com
11 Circle Office Mumbai Admn JTO (ERP) Smt. Anu Jacob     anujacob@bsnl.co.in    / anu.j.mary@gmail.com
12 Circle Office Mumbai Legal/IT AGM (Legal/IT) Shri Anil Dinkar Bhoge 022 - 26611001   anilbhoge1234@bsnl.co.in
13 Circle Office Mumbai Legal/IT JTO (Comp./IT) Shri Manish Gidwani 022-26611630   manish.gidwani23@gmail.com
14 Circle Office Mumbai Legal/IT Junior Engineer (Legal/IT) Shri Vivek Shinde      
15 Circle Office Mumbai NWP DGM   NWP, Mumbai Shri Nitin Babanrao Mane 022 - 26610168   nitinmane@bsnl.co.in
16 Circle Office Mumbai NWP PA to DGM NWP Smt. Suma Jogadia 022 - 26611310   devi_suma70@bsnl.co.in
17 Circle Office Mumbai NWP AGM (MM)/NFS/NCN/AFNET) Shri. T.K. Joseph 022 - 26611311   tkjoseph@rediffmail.com
18 Circle Office Mumbai NWP SDE( NFS) Smt. Anjani Kumari 022 - 26600036   anjani1@bsnl.co.in
19 Circle Office Mumbai NWP SDE(MM) Shri Sanjay Krishnarao Bhonge     wtrtechmbi@gmail.com
20 Circle Office Mumbai NWP JTO(MM) Shri Rajneesh Raliya   022 - 26611380   sdemmwtp@wtp@gmail.com
21 Circle Office Mumbai NWP AGM (NWP) Mtce Shri Rudolph Prakash Lobo 022-26611667   rplobo@bsnl.co.in
22 Circle Office Mumbai NWP SDE (Project Planning) Shri. P. B. Gaikwad 022 - 26611330   pruthvirajgaikwad@bsnl.co.in
23 Circle Office Mumbai NWP SDE (NW Mtce.Planning) Smt. Jooly A 022-26612370   jooly.rem@gmail.com
24 Circle Office Mumbai NWP JTO (NW Mtce.Planning) Smt. Sujata Prasanna Narkhede 022 - 26600157   narkhedesp321@gmail.com
25 Circle Office Mumbai NWP JTO (NW Mtce.Planning) Smt.Sonawane Lata Sanjay 022 - 26611380   latasonawane6@gmail.com
26 Circle Office Mumbai Vigilance V.O. Shri. S.K.Mandlik 022 - 26611314   vowtp@bsnl.co.in
27 Circle Office Mumbai Vigilance JAO (Vig) Smt. Dolly Ghosh      
28 Circle Office Mumbai Accounts DGM (F)/ IFA   Shri. G. L. John Seldow 022-26612454   dgmfwtpmbi@gmail.com
29 Circle Office Mumbai Accounts PA to DGM F /IFA Smt.Anita R. Panikar 022-26612454    
30 Circle Office Mumbai Accounts AO (Claims)/IFA to GM HQ   Shri. Santosh Rane 022 - 26611650   santosh2069@bsnl.co.in
31 Circle Office Mumbai Accounts JAO (Claims) Shri. Vaibhav Gholap     jaoclaimswtp@gmail.com
32 Circle Office Mumbai Accounts AO (CSC) Shri Shirish Deshpande 022 - 26601187    
33 Circle Office Mumbai Accounts JAO (CSC) Shri Vinod Laxman Tambe      
34 Circle Office Mumbai Accounts AO (CA) Shri. Sumeet Jha 022 - 26611366   sumeetwtp@bsnl.co.in
35 Circle Office Mumbai Accounts JAO (CA/IA/LF) Shri. Vinod Vasant Katkar 022-26600536    
36 Circle Office Mumbai Accounts JAO (Payroll/EPF/GPF) Shri Ravi Parmar 022-26611480    
37 Circle Office Mumbai Accounts JAO(Finance) Shri Vishal Dilliwal      
38 Circle Office Mumbai Accounts JAO,CA/GST/Taxation Smt. Neelam Meena      
39 Circle Office Mumbai Accounts JAO(TA) Shri Prakash Mane      
GM CNTx West MUMBAI
40 Mumbai Mumbai Pradhadevi Telephone House GM Sanjeet Kumar Srivastava 022 -25430605/ 25391585                     022 -24228178   gmm.wtr.mbi@gmail.com
41 Mumbai Mumbai Mumbai DE Admn MR J.P. Dhargawe 022-25431744   agmadmnthane.cntx@gmail.com
42 Mumbai Mumbai Prabhadevi    DGM Mtce Mr. P. B. Sale 022 25403323   dgm.wtr.thane@gmail.com
43 Mumbai Thane Thane MUX DE MR J.P. Dhargawe 022-25329923   demuxtna@gmail.com
44 Mumbai PDI Route Thane DE Mr.S.K.Minz 022-25329921   deofcroutepdi@gmail.com
45 Mumbai Kalyan Kalyan DE Mr. A. P. Waghmare 0251-2314002   deofckyn2021@gmail.com
46 Mumbai Dhule Dhule DE Mr. S.A.Bhadane 02562-230602   detofcdhule@gmail.com
47 Mumbai Nashik Nashik DE Mr. S.A.Bhadane 0253-2316363   deofcwtr.nsk@gmail.com
48 Mumbai Panvel Panvel L/A DE Mr. S.N.Deshpande 022-27455757   deofcwtrpnl@gmail.com
49 Mumbai Ratnagiri Ratnagiri L/A DE Mr. S.N.Deshpande 022-27455757   deofcwtrpnl@gmail.com
50 Mumbai   Mumbai   Prabhadevi DGM Project Sunil Waichol 022-24220809/ 24304848 022-24368144 dgm.nib.wtr@gmail.com
51 Mumbai   Mumbai   Prabhadevi DE Project Shri S M Sahare     shri2169@gmail.com
52 Mumbai Mumbai Prabhadevi   DE MUX/NIB Mr. K M Kathare 022-24229772   demuxpdi@gmail.com
53 Mumbai Mumbai Prabhadevi DE CPAN /RNMC Mrs. Vrinda S. Mankar 022-24360771   decpanpdi@gmail.com
54 Mumbai Fountain Fountain DE MUX/NIB Mr. S. P.   Apage 022-22675300   denibmum@gmail.com
GM CNTX West PUNE
55 Pune PUNE MHS Telephone Bhawan  GM Shri H R Lanjewar   020-26357070   gmcntxpn@gmail.com  
56 Pune Pune MHS   DE (Admn) ARVIND D. KHARMATE     de.admn.wtr.pn@gmail.com  
57 PUNE SR Pune MHS   DGM Mtce SUJATA SANJAY WASULE     dgmmwtrpune@gmail.com
58 PUNE SR AGD Aurangabad DE   KAHALEKAR SHAILESH ANANTRAO 0240-2331740   detwtragd@gmail.com
59 PUNE SR KPR Kolhapur DE OFC SUHAS GANESH JOSHI 0231 2606200   deofckpr@gmail.com  
60 PUNE SR LTR Latur DE OFC HANMANT R. ANTURE     deofclatur@gmail.com
61 PUNE SR SOL Solapur DE OFC NITIN VASANT MANE     deofcwtrsolapur@gmail.com  
62 PUNE SR SAT Satara DE OFC SUNIL P. KATYARE 02162-252700 02162-227500 dewtrofcsat@gmail.com  
63 PUNE SR PUNE SOUTH   Pune South DE OFC ASHWIN VISHVANATH CHITNIS     desouthpune@gmail.com  
64 PUNE SR PUNE NORTH Pune North DE OFC ARVIND DHARMRAJ KHARMATE 2026350844   denorthpune@gmail.com  
65 PUNE Project SR PUNE MHS DGM Project DILIP KUMAR KAMBLE 020 - 26120126 020 - 26120126 dhkamble@bsnl.co.in
66 PUNE   PUNE MUX MHS DE MUX PRASENJIT BHATTACHARYA 020-26343070   demuxpune@gmail.com
67 PUNE SR PUNE MPLS NOC   DE MPLS SUNIL MADHUKAR KOTKAR     SUNILKOTKAR@GMAIL.COM
68 PUNE SR KPR KOLHAPUR DE Project KHANDU.V.GAJARE 0231 - 2696000 0231-2696600 gajrekv@bsnl.co.in
69 PUNE SR PJM PANJIM DE Project KHANDU.V.GAJARE 0832 - 2695100 0832-2220255 gajrekv@bsnl.co.in
70 PUNE SR PUNE PUNE DE Project   020 - 26351010 0217-2379027 ajaz_shaikh@bsnl.co.in
71 PUNE SR SOLAPUR SOLAPUR DE Project AEJAJ .A.SHAIKH 0217 - 2379026 0217-2379027 ajaz_shaikh@bsnl.co.in
72 Nagpur   Nagpur   CTO DGM Mtce Shri. Narendra Gawaikar 712 2531116   dgmwtrnagpur@gmail.com
73 Nagpur   Nagpur   CTO Divisional Engineer Admn DEO NEHA PRAKASH 0712 2523633   nehadeonp@gmail.com
74 Nagpur   Nagpur   CTO DE MUX DEO NEHA PRAKASH 0712 2523633   nehadeonp@gmail.com
75 Nagpur   Nagpur   CTO Divisional Engineer   GHANSHYAM SHRAVAN TEMBHURNE 07184 252745   dewtrbhandara@gmail.com
76 Nagpur   Bhandara Bhandara DE OFC GHANSHYAM SHRAVAN TEMBHURNE 07184 252745   dewtrbhandara@gmail.com
77 Nagpur   OFC Chandrapur Chandrapur   DE OFC GHANSHYAM SHRAVAN TEMBHURNE 07184 252745 07172-264600 deofcwtrcha@gmail.com
78 Nagpur   OFC Yavatmal Yavatmal DE OFC GAJANAN BALAJI ASHTANKAR 07172 262700   deofcyavatmal@gmail.com
79 Nagpur    OFC   Mux Akola AKOLA DE MUX VINOD MURLIDHAR GAJBE 0724 2410034   vinod_gajbe@gmail.com
80 Nagpur    OFC Akola Akola DE OFC RAMESH SHESHRAO DHANDE 0724 2410033   rsdhande1970@gmail.com
81 Nagpur   OFC Jalgaon  Jalgaon DE OFC/P THAKUR RAJENDRA MADHUKAR 0257 2222215/2223888   rmthakur1973@gmail.com
82 Nagpur   OFC Nanded Nanded DE OFC/P SANJAY D. NIKAM 02462 232900
02462 235800
  detpnnd@gmail.com
detnnd@bsnl.co.in
83 Nagpur   Nagpur   Nagpur   DGM,   (Project)    Shri. Narendra Gawaikar 0712 - 2542929
0712 - 2525876
2535517 narendragawaikar@bsnl.co.in
84 Nagpur   Nagpur   Nagpur   DE TP Shri. N. K. Patil 0712 - 2524335   detpemanagpur@gmail.com
85 Nagpur   Amravati Amravati DE TP, Amravati Shri. N. K. Patil 0712 - 2535566   detpemanagpur@gmail.com
GM CNTX West RAIPUR
86 Raipur Raipur Raipur GM CN (TX W-Mtce.), Raipur Vivek Vishwakarma 0771-2881800 0771-2888818 gmwtrryp@gmail.com
87 Raipur Raipur Raipur DE (Admn / Tech)   Duryodhan Kumar Thakur 0771-2881500   dkthakur70@gmail.com
88 Raipur Raipur Raipur DE MUX Duryodhan Kumar Thakur 0771-2881500   dkthakur70@gmail.com
89 Raipur OFC Raipur Raipur DE OFC   Duryodhan Kumar Thakur 0771-2883700 0771-2887010 dkthakur70@gmail.com
90 Raipur OFCMtce, Bilaspur Bilaspur DE OFC Bilaspur Dileshwar Thawre 07752-249400
 
07752-248950 dileshwarthawre@rediffmail.com
91 Raipur OFC Mtce , Ambikapur Ambikapur DE OFC , Ambikapur A. Tirkey 07774-223100   atirkey@bsnl.co.in
92 Raipur OFC Mtce.,Durg Durg DE Durg S.C. Vishwas 0788-2216880   scvishwash@gmail.com
93 Raipur OFC Mtce, Jagdalpur Jagdalpur DE OFC S.C. Vishwas 07782-226600   scvishwash@gmail.com
94 Raipur OFC Raigarh Raigarh DE OFC , Raigarh Y.K. Indwar 07762-222200   ykindwar@gmail.com
95 Raipur Raipur Raipur GM Project, Raipur Shri Vijay Kumar Lilhare 0771 - 2583502 0771 - 2583503 lilharevijay1@gmail.com
96 Raipur Raipur Raipur DE (L/A) Shri G.N.Sarage 0771 - 2583518 0771 - 2583503 saragegn123@gmail.com
GM CNTX West Bhopal/Jabalpur  
97 Bhopal Bhopal Bhopal GM CNTx-W MP Area Shri Mahendra Singh 0755-2733977   gmwtpmp@bsnl.co.in
98 Bhopal Bhopal Bhopal DE (Tech & Admin) Shri Lalit Batham 0755-2534222   lalitbathamwtr@gmail.com
99 Bhopal Bhopal Bhopal GM Shri Yogesh Shrivastava 0755-2544888   yogisri2708@gmail.com
100 Bhopal Itarsi Itarsi DE (OFC) Shri Lalit Batham 0755-2534222   lalitbathamwtr@gmail.com
101 Bhopal Bhopal Bhopal DE (OFC) Shri Rajeev Kumar Shrivastava 0755-2534115   rajeevks2006@yahoo.co.in
102 Bhopal Indore Indore DE (OFC) Shri Chiman Lal Singh 0731-2474755   chiman72@rediffmail.com
103 Bhopal Bhopal Bhopal DE (MUX) Shri Arvind Kumar Tripathi 0755-2760440   aktapm123@gmail.com
104 Bhopal Ujjain Ujjain DE (OFC) Shri Rajendra Singh Thakur 0734-2521200   rajendrasinght855@gmail.com
105 Bhopal Indore Indore DE (MUX) L/A Shri Rajneesh Kumar Jain 0731-2474755   meetrajneesh@gmail.com
106 Bhopal Gwalior Gwalior DE (OFC) L/A Shri Manish Kumar Shrivastava 0751-2434200   manish7946@gmail.com
107 Bhopal Bhopal Bhopal DE Project JITENDRA SHARMA 0755-2485166   tp1bsnlbpl@gmail.com
108 Bhopal Indore Indore DE Project KHEM CHANDRA ARYA 0731-2591144   detp2bsnl@gmail.com
109 Bhopal Gwalior Gwalior DE Project PRADEEP SAGARIYA 0751-2485200   pradeeps1@bsnl.co.in
110 Jabalpur Jabalpur Jabalpur DGM D K SINGH 0761-2678000   singhdkbsnl@gmail.com
111 Jabalpur Rewa Rewa Divisional Engineer   RAJENDRA PRASAD SUMAN 0766-2258700   rajendraprasadsuman@bsnl.co.in
112 Jabalpur Chhindwara Chhindwara Divisional Engineer   SURESH KUMAR DHURVEY 0716-2248800   sureshdhurvey@bsnl.co.in
113 Jabalpur Sagar Sagar Divisional Engineer   JEROME TIRKEY 0758-2240999   jerometirkey@bsnl.co.in
114 Jabalpur Narsinghpur Narsinghpur Divisional Engineer   JITENDRA KUMAR KOSHTA 0779-2230700   jkkoshta@bsnl.co.in
115 Jabalpur Jabalpur Jabalpur DE project SUSHANT P PAZARE 0761-2404560   sushantpazare@gmail.com
GM CNTx West AHMEDABAD/ Rajkot   ( Gujarat area)
116 Ahmedabad   Ahmedabad   Gujarat Area GM CNTX West    Shri Sushil Kabra 079-26448300   sushilkabra@yahoo.com
117 Ahmedabad   Ahmedabad   Ahmedabad   GM Mtce Shri Manish Gupta   079-26563736   dgmmwtram@gmail.com
118 Ahmedabad   Ahmedabad   Ahmedabad   DE Admn   Shri D.K.Shah   079-26443143   shahdk123@gmail.com  
119 Ahmedabad   Ahmedabad   Ahmedabad   DE MUX Shri D.K.Shah   079-26443143   shahdk123@gmail.com  
120 Ahmedabad    OFC   Ahmedabad   DE OFC Ahmedabad     079-25504743    
121 Ahmedabad   Godhra   Godhra   DE OFC Godhra Shri M.H.Parmar 02672-251500   bapuofc@gmail.com
122 Ahmedabad    Vadodara   Vadodara   DE OFC Vadodara Shri R.R.Yadav 0265-2421800   yadavrrkmar@gmail.com  
123 Ahmedabad   Surat   Surat   DE OFC Surat Shri Amish Gheewala   0261-2339233   deofcwtrsurat@gmail.com
124 Ahmedabad   Mehsana   Mehsana   DE OFC Mehsana   Shri D.N. Patel   02762 254700   decntxwmeh@gmail.com
125 Ahmadabad Rajkot Rajkot DE MUX        
126 Ahmadabad Rajkot Rajkot DE OFC        
127 Ahmedabad Jamnagar Jamnagar DE OFC          
128 Ahmedabad Bhuj Bhuj DE OFC        
129 Ahmedabad BHAVNAGAR BHAVNAGAR DE OFC   Shri B.C. Bhatt     decofcbhavnagar@gmail.com         bcbhatt1969@yahoo.co.in
130 Ahmedabad  Ahmedabad Ahmedabad DE   Projects Shri R.R. Vijayvargiy 079-26560148/ 26569978   detpahmedabad@gmail.com, rrvijay70@bsnl.co.in
131 Baroda Baroda Baroda DE Shri R.S. Pawar  0265-2419633   rspawar1966@gmail.com
132 Ahmedabad Rajkot RAJKOT DE Project